De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor de inhoud van de behandeling en zal zowel direct als indirect bij de behandeling betrokken zijn, een medebehandelaar kan (een deel van) de behandeling uitvoeren. Binnen onze praktijk is de Psychotherapeut of GZ-psycholoog de regiebehandelaar. Zij zijn aangesloten bij hun beroepsvereniging (resp. NVP, LVVP en NIP) en geregistreerd in het BIG-register (overheid). Dit, tezamen met een individueel goedgekeurd kwaliteitsstatuut, garandeert zowel de professionele kwaliteit van handelen, als inachtneming van de gedragscode, zoals die door de BIG-bepalingen is opgelegd.

Keurmerk in de Basis GGZ (KiBG)

Sinds 2022 is Psychologie van Schie drager van het Keurmerk in de Basis GGZ (KiBG). Dit betekent dat onze praktijk aan een aantal belangrijke kwaliteitscriteria voldoet. Wij hechten dan ook veel waarde aan cliënttevredenheid, dit meten wij middels de CQi-vragenlijst (Consumer Quality index) aan het einde van het behandeltraject.

Hieronder staan de resultaten per jaar:

 

2021

2022

Algemene CQi rapportcijfer (0-10):

8,1

9,1

Schaalscore Bejegening (0-5):
Schaalscore Samen beslissen (0-5):
Schaalscore Uitvoering behandeling(0-5):
Schaalscore Informatie behandeling(0-5):

5
4,6
4,5
4,3

5
4,8
4,8
4,7

Wij zijn enorm tevreden met deze resultaten; ze sluiten aan bij onze visie van zorg in onze kleinschalige, laagdempelige psychologenpraktijk. In 2022 zijn we bezig geweest de zorg en behandelingen nog verder optimaliseren door e-health modules een stevigere plek te geven in de behandeling en het accent binnen de behandeling te leggen op informatie voorzieningen. In 2023 gaan wij bezig met het continueren van deze zorg.

Voor meer informatie over het KiBG keurmerk kunt u vinden op deze site.

Wet en regelgeving

Wij hebben ons te houden aan verschillende wet- en regelgeving. Waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling, Wet op de beroepen in individuele gezondheidszorg (BIG), Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Privacystatement

Psychotherapie van Schie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Psychotherapie van Schie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  In deze Privacystatement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Onze privacystatement vindt u hier: privacystatement

Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

Als u besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. De rechten en plichten van deze overeenkomst staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Belangrijke rechten voor u als cliënt, zijn recht op informatie, geheimhouding van uw gegevens en inzage van uw dossier.

Beroepscode voor Psychotherapeuten

De vrijgevestigde psychotherapeut is verplicht zich bij uitoefening van zijn of haar beroep te houden aan bepaalde regels, zoals omschreven in de Beroepscode voor Psychotherapeuten. Deze beroepscode kunt u vinden op de site van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten: www.lvvp.info.

Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent – of een klacht heeft over uw behandelaar of over de behandeling dan kunt u dit het beste zo snel mogelijk bespreekbaar maken met uw behandelaar. Er kan dan samen gekeken worden waar het aan ligt en wat wij eraan kunnen doen. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren kunt u dit altijd bespreekbaar maken met de regiebehandelaar. Wanneer bespreking met uw behandelaar of regiebehandelaar geen oplossing biedt, kunt u het voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de LVVP.
Meer informatie hierover kunt u vinden op: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/

Waarneming bij afwezigheid

Indien de praktijk door onvoorziene omstandigheden langer dan 4 weken gesloten is, wordt u tijdig geïnformeerd over waarneming van de behandeling door een collega of een andere praktijk/instelling. 

Crisis

Mocht zich onverhoopt een crisissituatie voordoen en u met enige spoed psychologische hulp nodig heeft, dan kunt u (of uw naasten):
1. Onze praktijk bellen op telefoonnummer 0592-201068 (maandag t/m donderdag 9:00uur – 13:00uur)
2. Kunt u ons niet bereiken? Bel uw huisarts.
3. Buiten kantoortijden neemt u contact op met de Centrale Huisartsendienst. In Drenthe te bereiken op telefoonnummer 0592-391900. Vermeldt dan altijd dat u in behandeling bent bij Psychologie van Schie.